Legújabb

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Ebben a dokumentumban információkat talál a személyes adatoknak a VOSI plus s.r.o. , cégjegyzékszám:: 50 684 035, székhelye: Hroncova 19., Kassa, Szlovák Köztársaság, irányítószám: 040 01, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe a 40623/ V betétlap szám alatt (továbbiakban „Társaság“) által történő feldolgozásáról,  az áruk felhasználásával és / vagy vásárlásával kapcsolatban a http://www.arov.hu ​​weboldalon keresztül (továbbiakban „Webáruház“).

 1. ALAPVETŐ FOGALMAK

A bevezetőben szeretnénk tájékoztatni néhány alapvető fogalommal kapcsolatban, amelyeket ez az információ használ, és amelyeket meghatároz Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(„GDPR“).

Személyes adat“ minden információ azonosított vagy azonosítható természetes személyről. Olyan személyről van szó, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható elsősorban egy bizonyos azonosító (név, azonosítószám, helyadatok, hálózati azonosító stb.) alapján.

Érintett“ olyan konkrét személy, akinek személyes adatai az adott ügyben érintettek.

Feldolgozás“ személyes adatokkal történő bármely művelet vagy műveletek összessége (pl. rögzítés, rendszerezés, tárolás stb.)

Adatkezelő“ olyan személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

Adatfeldolgozó“ az a személy, aki személyes adatokat kezel az adatkezelő számára.

Címzett“ az a személy, akinek a személyes adatokat átadták.

Hozzájárulás“ bármilyen szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratnyilvánítás, amellyel az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez..

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

Személyes adatait a következő célokból és a következő jogalapok alapján kezeljük:

 1. Önnel a társaság által megkötött szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (megrendelése alapján megkötött adásvételi szerződés);
 2. Ha regisztrál webáruházunkban, akkor felhasználói fiókjának kezelésének céljából;
 3. ügyfeleink adatbázisának fenntartása céljából a Társaság jogos érdeke alapján ezen adatbázis fenntartására;
 4. jogi előírásokból eredő jogi kötelezettségek teljesítése céljából (könyvvitel vezetése, stb.);
 5. a Társaság jogainak védelme iránti jogos érdeken alapuló jogi követelések érvényesítése céljából;
 6. abban az esetben, ha hozzájárulását adta (pl. mező bejelölésével vagy feliratkozással), a Társaságot és/ vagy a Társaság termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsítő kereskedelmi üzenetek (pl. akciós ajánlatok, megrendezett eseményekről szóló információk vagy hasonló üzenetek) alkalmi hírlevélben történő elküldése céljából.

A személyes adatok szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából történő kezelése és a szerződés alapján az azonosító és kapcsolattartási adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

A társaság a személyes adatokat általában közvetlenül az érintettől, azaz Öntől szerzi meg.

 1. TÁRSASÁG KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben a következő elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba a Társasággal:

email: info@arov.hu

telefonszám: +421 910 750 000

levelezési cím: Hroncova 19, Košice, Szlovák Köztársaság, irányítószám: 040 01

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A 2. cikkben meghatározott célok érdekében a Társaság különösen a következő adatokat dolgozza fel:

 1. azonosító adatok (titulus, név, vezetéknév stb.);
 2. kapcsolattartási adatok (kézbesítési cím, e-mail cím, telefonszám stb.);
 3. a szerződés teljesítéséhez szükséges elengedhetetlen adatok (pl. fizetési mód, szállítás mód, a megrendelt áruk száma és típusa stb.);
 4. további adatok, amelyek kezeléséhez az érintett hozzájárult.
 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön adatainak feldolgozása:

 1. a szerződés teljesítésének céljából a szerződés időtartama alatt;
 2. a felhasználói fiók kezelésének céljából az Ön adatait mindaddig feldolgozzuk, amíg Ön nem törli felhasználói fiókját, de legfeljebb a webáruház fennállása alatt.
 3. a Társaság vásárlóinak kapcsolattartási adatbázisának kezelése céljából a webáruház teljes működési ideje alatt;
 4. törvényi kötelezettségek teljesítése céljából a szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelően, amely a Társaságot erre kötelezi;
 5. a Társaság jogi igényeinek védelme céljából a követelések elévülési idejének lejártától számított legalább 1 (egy) évig;
 6. üzleti üzenetek alkalmi hírlevélben történő elküldése céljából a hozzájárulás megadásától a hírlevél elküldéséig terjedő teljes időtartamra, valamint abban az esetben, ha visszavonja hozzájárulását,  amíg a hozzájárulás visszavonására nem kerül sor;

azonban mindig a leghosszabb ideig, amely ideig ezeket az adatokat az érvényes és hatályos jogszabályokkal összhangban lehet feldolgozni.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTEI ÉS FELDOLGOZÓI

Az Ön által megadott személyes adatok továbbíthatók/ hozzáférés biztosítható harmadik félnek. Ezek például a Társaság szerződéses partnerei (fuvarozók, informatikai szolgáltatók vagy adó-, jogi vagy egyéb szolgáltatók), továbbá  állami hatóságok (hatóságok, bíróságok, nyomozóhatóságok) és továbbiak..

 

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI

A Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat helytállóan, törvényesen és átlátható módon dolgozza fel. Az adatok bizonyos, kifejezett és törvényes célokból kerünek gyűjtésre. A Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak legyenek, és szükségesetén frissítésre kerüljenek. A Társaság minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a feldolgozás céljaihoz képest pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

A Társaság törődik az érintettek jogainak védelmével és a személyes adatok megfelelő biztonságával, ezért a személyes adatok feldolgozása során gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai vagy egyéb intézkedések révén biztosítsa a lehető legmagasabb szintű biztonságot, amely megfelel a vonatkozó feldolgozás lehetséges kockázatainak.

Az adatkezeléssel érintett információkat és hozzáférést kérhet az adatkezelőtől a GDPR 13. és 14. cikkével összhangban, különösen jogosult kérni:

 1. az adatkezelő személyét és konkrét adatait,
 2. tájékoztatást a megadott személyes adatok feldolgozásának céljairól,
 3. hozzáférést a személyes adatokhoz,
 4. a személyes adatok javítását, törlését vagy feldolgozásuk korlátozását,
 5. a személyes adatok feldolgozásának megszüntetését.

Az érintett kifogással élhet az adatok feldolgozása ellen. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul (6. Cikk (1) bekezdés A) pont) vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pont GDPR) az érintettnek jogában áll visszavonni a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

Ha a Társaságnak hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor, teljesen ingyenesen visszavonhatja. Ha nem kíván további üzleti kommunikációt kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Társasággal, és a küldés leállításra kerül. E-mailben is leiratkozhat a hírlevelekről, az üzleti üzenetet tartalmazó e-mailben megadott linken keresztül.

Ha úgy gondolja, hogy adatainak a Társaság által történő feldolgozása sérti a hatályos jogszabályokat,  panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A jogorvoslat mielőbbi rendezése érdekében azonban javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a Társasággal.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, ha frissíteni vagy helyesbíteni kívánja személyes adatait, vagy kérni szeretné azok törlését vagy korlátozását, vagy ha kifogást szeretne emelni az adatkezelés ellen, kérjük, lépjen kapcsolatba a Társasággal a 3. cikkben található elérhetőségeken.